• Adres:

    Midzomerweg 12A, 7532 SW Enschede

  • Vragen?

    053 - 430 25 77

  • Neem contact op

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:


Informatie
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Metternich & Kienhuis BV streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten.
Metternich & Kienhuis BV staat niet in voor de juistheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Metternich & Kienhuis BV dat de site foutloos of onderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door Metternich & Kienhuis BV nadrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie ( waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Metternich & Kienhuis BV of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

Online communicatie
Metternich & Kienhuis BV garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Metternich & Kienhuis BV behoudt zich het recht voor om de informatie (waaronder mede maar niet uitsluitend teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen naar andere sites) op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepaling en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht
Alle op deze website gepubliceerde informatie is in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kan ontstaan.

Wij werken
o.a. voor
Energie
bedrijven
Elektrotechnische
bedrijven
Beeldscherm
bouwers (LCD)
Ingenieurs-
bureaus
Infra
bedrijven